Коментари

Управљајте коментарима на објаве на Workplace-у.

Да бисте избрисали коментар који сте објавили:
 1. Кликните на
 2. Изаберите ставку Избриши...
 3. Кликните на Избриши.
Да бисте изменили коментар који сте објавили:
 1. Кликните на
 2. Изаберите ставку Измени...
 3. Унесите промене, а затим притисните Enter.
Напомена: Сви који могу да виде ваш коментар могу да кликну на Измењено да би видели историју коментара.
Да ли су вам ове информације биле корисне?
Можете да сакријете коментаре које не желите да видите. Сакривени коментари нестају за вас, али су и даље видљиви за друге.
Да бисте сакрили коментар:
 1. Задржите показивач изнад коментара.
 2. Кликните на .
 3. Кликните на Сакриј коментар.
Ако сматрате да коментар не би ни требало да буде ту, можете га такође пријавити администраторима.
Брисање коментара у својству администратора или модератора
Администратори и модератори групе могу да бришу коментаре на објаве у групу којом управљају.
Да бисте избрисали коментар:
 1. Задржите показивач изнад коментара.
 2. Кликните на .
 3. Кликните на Избриши.
Брисање коментара у својству администратора система
Администратори система немају дозволу да бришу коментаре према подразумеваним подешавањима. Ако администратор система жели да избрише коментар, мораће прво да постане администратор групе за дату групу.
Да бисте поставили себе за администратора групе:
 1. Идите на Администраторску таблу.
 2. Кликните на Групе.
 3. Кликните на поред групе коју желите да администрирате.
 4. Кликните на Придружите се као администратор или Постави ме за администратора.
Напомена: То што сте аутор објаве вам не омогућава да бришете коментаре на ту објаву. Коментаре може да брише само администратор групе у којој се објава налази.
Да ли су вам ове информације биле корисне?